Podmínky užití webového rozhrání


 • Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.gardenstone.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), které
  provozuje naše společnost

  Garden Stone s.r.o., se sídlem Louňovice, Kutnohorská 394, PSČ 25162,
  IČ: 27683346,
  DIČ: CZ27683346
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177291


  Adresa pro doručování: Kutnohorská 394, 251 62 Louňovice u Říčan
  Telefonní číslo:
  +420 327 723 327
  +420 725 390 533
  Kontaktní e-mail: info@gardenstone.cz

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní
  nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
  upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

  1. Ochrana osobních údajů

  Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále
  při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž
  máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se
  zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále
  uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto
  postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o
  ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

  1.1. Co jsou osobní a další údaje?
  Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění
  objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou
  identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a
  příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
  Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní,
  jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na
  webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.
  Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém
  rozhraní nakupujete nebo ne.

  1.2. Jak využíváme osobní a další údaje?
  Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu
  účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
  Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou
  podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání
  analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
  Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze
  uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním
  objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
  marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

  1.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
  Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu
  pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00066013.
  Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto
  zpracovatele.
  Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
  neautomatizovaným způsobem.

  1.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci
  a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou
  Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo
  poskytnutí služby.

  1.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
  Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování
  (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci).
  Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte
  právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
  Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
  Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí
  zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
  - požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
  - požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může
  jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
  s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na
  Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit
  se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou
  úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
  (http://www.uoou.cz).
  Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

  2. Služby společnosti Google a soubory cookies


  Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá
  službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen
  „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  2.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
  Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
  každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání
  webového rozhraní.
  Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů
  cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to
  způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

  2.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
  Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení
  v internetovém prohlížeči.
  Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
  nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  2.3. Jak Google využívá získaná data?
  Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace
  kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo
  aplikace našich partnerů.


  3. Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a
  další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším
  autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit,
  kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či
  držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a
  textů umístěných na webovém rozhraní.
  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
  obchodními známkami příslušných vlastníků.

  3.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
  Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č.
  121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od
  zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií
  chráněného obsahu.
  Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

  4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní


  4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může
  dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  4.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
  webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání
  webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné
  postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci
  systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost,
  která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně
  užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové
  rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu
  s jeho určením či účelem.

  4.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a
  bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu
  a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných
  na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového
  rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného
  přístupu k přenosům a datům.

  4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
  jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a
  to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu,
  která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


  Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 12. 5. 2016