VOP pro maloobchod

Všeobecní obchodní podmínky pro maloobchod ke stažení zde:

name160505_Garden-Stone_VOPmaloobchod.pdf

 • VOP pro maloobchod


 • Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod


  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené
  prostřednictvím on-line obchodu Garden Stone umístěného na webovém rozhraní
  http://www.gardenstone.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi
  naší společností:

  Garden Stone s.r.o., se sídlem Louňovice, Kutnohorská 394, PSČ 25162,
  IČ: 27683346,
  DIČ: CZ27683346
  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177291


  Adresa pro doručování: Kutnohorská 394, 251 62 Louňovice u Říčan
  Telefonní číslo:
  +420 327 723 327
  +420 725 390 533
  Kontaktní e-mail: info@gardenstone.cz

  jako prodávajícím

  a Vámi jako kupujícím


  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto
  zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce.
  Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky
  související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před
  závazným odesláním objednávky.
  Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží
  převezmete.

  1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
  Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená
  dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

  1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou
  osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
  samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu
  nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto
  obchodních podmínek, ale vztahují se na Vás Všeobecné obchodní podmínky pro
  velkoobchod. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez
  udání důvodu.

  1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
  Jako spotřebitel máte především:
  - právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je
  např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
  - nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí
  Reklamačním řádem);
  - právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto
  obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
  -právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto
  obchodních podmínek).

  1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
  Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
   -těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a
  povinnosti; v případě, že nejste spotřebitelem, se náš vztah řídí těmito obchodními
  podmínkami jen v otázkách neupravených Všeobecnými obchodními podmínkami pro
  velkoobchod;
  - Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
  - Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní,
  ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další
  vztahy související s využíváním webového rozhraní;
  - podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  - objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
  a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský
  zákoník“);
  - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze
  pokud jste spotřebitelem).
  Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
  vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým
  právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru
  ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato
  vyšší míra ochrany.

  1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
  Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s
  těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
  Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí
  vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


  2. KUPNÍ SMLOUVA

  2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
  Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností
  jednotlivých položek.
  Cenu zboží, včetně všech daní a souvisejících poplatků včetně nákladů na dopravu,
  naleznete v našem ceníku, který je dostupný na webovém rozhraní. Berte na vědomí, že se
  konečná cena zboží a některé další platby, zejména náklady na dopravu, mohou lišit
  v závislosti na konečné velikosti a hmotnosti prodaného zboží. Způsoby výpočtu konečné
  ceny zboží a nákladů na dopravu naleznete v ceníku. Při zasílání zboží budeme postupovat
  vždy tak, aby byly náklady na dodání zboží co nejnižší.
  . Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření
  smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné,
  abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

  2.2. Jak podat objednávku?
  Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
  formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních
  informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
  Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné
  označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený
  způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
  Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně
  konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme
  zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci
  rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
  Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v závazné
  objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte
  telefonicky či e-mailem.
  O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení
  objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud
  to v potvrzení není výslovně uvedeno.
  Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat
  za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou
  objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší
  strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli
  v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy
  uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane
  dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky
  dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po
  tomto potvrzení následovat samostatně.
  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné
  z webového rozhraní.

  2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
  Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší
  strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo emailem.
  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je
  možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého
  nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které
  jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

  2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
  Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po
  dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze
  vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
  V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve
  webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto
  zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle
  těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od
  smlouvy.
  Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není
  aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí
  Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
  Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním
  objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

  2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
  Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní
  podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána emailem
  nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o
  úhradu nákladů s tím spojených.

  2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
  V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat
  telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné
  informace.

  2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

  2.9. Je smlouva někde uložena?
  Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.
  Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

  3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
  Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
  - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou
  sděleny v potvrzení objednávky).
  Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky
  jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která
  již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
  V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
  platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3.
  Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné
  částky na náš bankovní účet.

  3.3. V jaké měně můžete platit?
  Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

  3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
  Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad
  10.000 Kč a u zboží, které je vyráběné individuálně na zakázku, případně u zboží, které se
  individuálně objednává.
  Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo
  předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

  4. DODACÍ PODMÍNKY

  4.1. Jak posíláme zboží?
  Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží
  můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

  4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
  Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného
  dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob
  dopravy zahrnuje.

  4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
  Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
  Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do tří pracovních dnů od přijetí
  objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání
  platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
  Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné, zpravidla do třiceti
  pracovních dnů O přesném datu Vás budeme informovat.
  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží
  doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za
  nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

  4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
  Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,
  neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem
  převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
  Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale
  v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu,
  poškození či ztrátu zboží.

  4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
  Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
  sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
  V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů
  spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu
  nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání
  uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč
  nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.
  Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
  Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka
  rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od
  kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení
  od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu
  potvrdíme.
  Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

  5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
  uzavřena.
  Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací
  smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět
  společně s vraceným zbožím.

  5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
  V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících
  smluv:
  - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
  nenávratně smíseno s jiným zbožím.

  5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
  Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací
  adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku.
  Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
  K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
  - kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad
  prokazující koupi zboží;
  - písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném
  způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní
  poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.
  Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho
  odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

  5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
  Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží
  nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
  Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však
  zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na
  dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Peníze Vám vrátíme:
  - stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
  - způsobem, jaký budete požadovat.
  Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený
  bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud
  nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních
  podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za
  podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
  Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě,
  že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
  Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  - technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží
  (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
  - zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
  dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
  - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem
  odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné
  okamžikem, kdy je Vám doručeno.
  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku
  bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli
  úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
  ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.
  Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace
  vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
  K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost
  nepodléhá jinému povolování.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a
  bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní
  inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva
  spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
  Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete
  obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni
  žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

  7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit
  přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci
  (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo
  můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které
  je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

  7.4. Co byste ještě měli vědět?
  Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet).
  Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na
  internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od
  běžné sazby.
  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi
  probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním
  doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou
  v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo
  nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým
  smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
  Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost
  ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze
  pouze písemnou formou.


  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 5. 2016